Spesialundervisning og PPT

PPT Gjemnes, Eide og Fræna er en interkommunal tjeneste, og betjener kommunene Gjemnes, Eide og Fræna. Kontoret er lokalisert i Eide, som er vertskommune.


Hva tilbyr PPT?

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) skal stå til tjeneste for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. I tillegg til individrettet arbeid har tjenesten ansvar for å bistå i det systemrettede arbeidet som drives i skole og barnehage knyttet til barn, unge og voksne med særskilte behov. Tjeneste skal også omfatte rådgiving til foreldre som ønsker det.


Hvem får tjenesten?

Tjenesten er er rettet mot innbyggerne i Gjemnes, Eide og Fræna.
 

Hva omfatter tjenesten?

Den pedagoisk- psykologisk tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering av behov for spesialpedagogisk tiltak for barn i førskolealder og spesialundervisning for elever i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring. 
PPT utøver veiledning til elever, foresatte, skole og barnehage.
PPT deltar i tverrfaglig samarbeid i eierkommunene.   
PPT skal være en samabeidspartner og bidragsyter i systemretta utviklingsarbeid verdrørende barn, unge og voksne med særskilt behov.
 

Hvordan få utført tjenesten?

Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen. Barnehage, skoler eller andre instanser skal sende skriftlig henvisning med foresattes underskrift/samtykke.

 

Hvordan søke? 

Tjenesten er gratis. 

For oppmeldning til PP-tjenesten kan eleven og foreldre ta kontakt med barnehagen eller skolen som barnet går på, eller direkte til PP-tjenesten.
 

Les mer på PPT GEF på deres egne hjemmeside. 

Kontaktinformasjon

Renate Drågen
Konstituert enhetsleder
E-post
Telefon 957 09 726
PPT sentralbord
E-post
Telefon 71 29 98 20

Adresse

PPT Gjemnes, Eide og Fræna
Postboks 29
6490 Eide