Om kulturskolen

Eide kulturskole er en arena for kulturell utfoldelse og mestring. Kulturskolen er et offentlig undervisningstilbud i musikk, dans, formidling og kunst til alle interesserte i kommunen. Barn og ungdom er hovedmålgruppe for kulturskolens tilbud. Skoleåret inneholder 36 undervisninguker. 
 

Kulturskolen skal være:

 • Et sted der elever og foreldre er trygge og opplever samhold.
 • Et sted som verdsetter elevenes mangfold og utvikler den enkeltes potensial.
 • Et sted som gir sine elever kunstopplevelser.
 • Et sted som fremmer glede i skapende virksomhet og kunstnerisk utvikling hos elevene.
 • En attraktiv arbeidsplass for de ansatte.
 • Et nytenkende kulturpedagogisk ressurssenter for barnehage, grunnskole og det øvrige kulturlivet i kommunen.

 

Dette kan du forvente av kulturskolen:

 • Opplæring hos høyt kvalifiserte pedagoger og utøvere.
 • Gjennom individuell undervisning og gruppeundervisning får eleven opplæring som er tilpasset sitt eget nivå.
 • Opplæring tilpasset den enkelte elevs forutsetninger, behov, interesser og nivå.
 • Opplæring innenfor tydelige og faste rammer.
 • Gir både faglig og sosial utvikling for eleven.
 • Undervisning organisert både som enkeltundervisning eller i grupper.
 • Innvilget elevplass beholdes til man selv sier den opp.
 • Delta ved konserter og andre arrangement og forestillinger.
 • Være rådgivende ved anskaffelse av eget instrument.
 • Foretar jevnlige brukerundersøkelser.
 • Gir gjerne informasjon om mulige lærere mens man venter på plass ved kulturskolen.
 • Er læreren syk eller forhindret fra undervisningen, forsøker skolen etter beste evne å skaffe vikar
 • Dersom søker får plass ved høstens opptak, gis beskjed om dette ved skolestart. Dersom det blir ledig en  plass i løpet av skoleåret, vil det bli gitt beskjed om dette og til hvilken pris.
 • Søkere som ikke får plass, blir ikke tilskrevet, men blir satt opp på venteliste.
 • Det gis søskenmoderasjon med 20 % f.o.m. elevplass nr. 2. Dette forventer vi av deg som elev:

 • At eleven møter til rett tid og vel forberedt til undervisningen.
 • At eleven setter av tid til å være med på konserter og prosjekter utenom den ukentlige undervisningen.
 • At eleven melder fravær på forhånd til kontoret eller faglærer.
 • Eleven kan miste sin plass ved gjentatt ugyldig fravær, ved manglende interesse eller dårlig oppførsel.


   

Dette forventer vi av dere foresatte: 

 • At de oppmuntrer og støtter eleven, og legger forholdene til rette for daglig øving hjemme.
 • At de melder fra til kontoret eller læreren dersom eleven skal være borte fra undervisningen.
 • At de tar kontakt med læreren dersom de har spørsmål eller ønsker å komme med innspill til undervisningen.
 • At de, etter avtale med læreren, kjøper noter og nødvendig utstyr.
 • At instrument og utstyr som tilhører skolen, blir ivaretatt. Foresatte er ansvarlig for at lånt utstyr er forsikret.
 • At frister overholdes for inn- og utmeldinger og elevpengebetalinger betales iht. disse.
 • Ta kontakt dersom du ønsker konferansetime.

Kontaktinformasjon

Kulturskolen
E-post
Telefon 71 29 61 00
Olav Tornes
Rektor kulturskolen
E-post
Telefon 924 59 201

Åpningstider

Kontortid
Hverdager mellom klokken: 08.30 - 16.00 

Adresse

Eide kulturskole
Myravegen 17
6490 Eide