Ny reguleringsplan

Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan, men den skal utarbeides av fagkyndige.
 

Planprosessen

 

Planprosessen - Ny reguleringsplan

1. Avklaring om regulering og oppstartsmøte

Dersom du ønsker å starte arbeidet med en reguleringsplan må du ta kontakt med kommunen.
 

Private forslagsstillere skal sende planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens § 12-8 første ledd andre punktum, jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 1

 

Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og redegjøre for

 • formålet med planen
 • planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet
 • planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
 • utbyggingsvolum og byggehøyder
 • funksjonell og miljømessig kvalitet
 • tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser,
 • forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående planarbeid
 • vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
 • hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet
 • hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart
 • prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte
 • vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.

Oppstartsmøte etter plan- og bygningsloven § 12-8 første ledd andre punktum skal gjennomføres innen rimelig tid etter at kommunen har mottatt forespørsel om dette fra forslagsstilleren.
 

I oppstartsmøtet skal alle temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det videre planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget, behandles. Det skal blant annet tas stilling til:

 • hvordan det skal tilrettelegges for samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet
 • om planen vil omfattes av forskrift om konsekvensutredninger og hvordan det videre opplegget skal være for arbeidet frem til en slik utredning foreligger
 • om det skal utarbeides andre utredninger om bestemte temaer, og om kommunen eller forslagsstilleren skal utarbeide rapportene
 • om det er hensiktsmessig med felles behandling av plan- og byggesak etter plan- og bygningsloven § 12-15
 • hva kommunen skal bidra med underveis i planarbeidet
 • om det er behov for senere dialogmøter mellom forslagsstilleren og kommunen
 • en overordnet fremdriftsplan som skal gjelde for planarbeidet
 • hvem som er kontaktpersoner hos forslagsstiller og i kommunen
 • om det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet etter plan- og bygningsloven § 12-8 andre ledd.
 • Kommunen ber om at både tiltakshaver og konsulent møter.

  Kommunen skriver referat etter oppstartsmøtet som blir sendt konsulent og skal ligge ved melding om oppstart. Krav til innhold i dette referatet er gitt i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 3.

2. Kunngjør og varsle oppstart av planarbeidet

Etter oppstartsmøtet med kommunen skal du kunngjøre oppstart av planarbeidet og varsle berørte offentlige organer og andre interesserte, jf. forskriften § 5.


Konsekvensutredning og planprogram

Vurdering om planforslaget vil utløse krav om konsekvensutredning og planprogram skal gjøres av forslagsstiller i forkant av oppstartsmøtet. Et eventuelt planprogram skal sendes på offentlig ettersyn senest samtidig med melding om oppstart. Se veiledning lengre ned. 

3. Konsekvensutredning og planprogram


Hva er en konsekvensutredning?

En konsekvensutredning er en særskilt vurdering av en reguleringsplans virkning for miljø og samfunn. Om saken krever konsekvensutredning, krever den også at det først utarbeides et planprogram.


Hva er et planprogram?

Planprogrammet beskriver planprosessen, inkludert behov for samarbeid med andre etater og prosesser for medvirkning. Planprogrammet angir hvilke planalternativer som skal vurderes og behovet for utredninger.


Veiledning for planprogram og konsekvensutredning

 1. Krever saken konsekvensutredning?
  Dette finner du ut av i forskrift om konsekvensutredninger, Vedlegg I og Vedlegg II
  Dersom tiltaket allerede er konsekvensutredet på et høyere plannivå, trenger saken ingen ny konsekvensutredning.
   
 2. Utarbeid planprogram.
  Bruk kapittel 4 i forskriften som grunnlag ved utarbeidelse av planprogram.
   
 3. Forslagstiller skal sende planprogrammet på høring og legge det ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart av planarbeid.
   
 4. Etter offentlig ettersyn må innkomne merknader vurderes.
   
 5. Bearbeiding av planprogram.
   
 6. Planavdelingen sender forslaget om planprogram til kommunestyret for fastsetting.
   
 7. Etter eventuell positiv avgjørelse utarbeider forslagsstiller konsekvensutredningen og selve planforslaget. Konsekvensutredningen skal legges ved planforslaget.


Kunngjør oppstart av planarbeidet

Du må kunngjøre oppstart av planarbeidet. 

 

Varsle om oppstart av planarbeidet

Du må varsle om oppstart av planarbeidet direkte til berørte offentlige organer, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer, gjenboere og andre interesserte som blir direkte berørt.

Adresseliste bestiller du fra kommunen ved teknisk enhet eller kommuneplanleggeren. Listen du mottar bruker du som grunnlag for å sende varselet til offentlige organer, private og interesserorganisasjoner. Vurder om du skal legge til flere mottakere.

Du kan lese om lovgrunnlaget i plan- og bygningsloven (Lovdata): pbl § 5-1 og pbl § 12-8.

4. Utarbeid planforslag til offentlig ettersyn

Etter kunngjøring og varsling skal du utarbeide planforslaget, og eventuelt hensynta merknadene som kom inn i forbindelse med melding om oppstart i din vurdering av hver enkelt merknad. Område- og prosessavklaring gir føringer for utformingen av planforslaget, utredningsbehov og videre prosess.
 

Forbered planforslaget

Utarbeid det materialet som er nødvendig for at planavdelingen kan legge planforslaget ut på offentlig ettersyn. Planforslaget skal være godt nok beskrevet og illustrert til at planavdelingen kan gjøre en god helhetlig faglig vurdering av forslaget og konsekvensene av det. Alle interesserte og berørte skal også kunne forstå forslaget når det er på offentlig ettersyn. Oversikten over dokumenter du må sende inn finner du nederst på denne siden.

Når du utarbeider planforslaget må du vurdere:

 • område- og prosessavklaringen
 • referat fra oppstartsmøtet
 • merknadene som har kommet inn etter melding om oppstart.

 

Send inn planforslaget

Send inn planforslaget med vedlegg til Postmottak@eide.kommune.no med kopi til saksbehandler på planavdelingen.

 1. Skriv saksnummeret i emnefeltet på e-posten
 2. Sett inn liste over vedlegg
 3. Gi vedleggene beskrivende navn (ikke nummer).

Oversikt over dokumenter du må sende inn

 1. Plankart med tegnforklaring, pdf
 2. Reguleringsbestemmelser (kommunens mal sendes forslagsstiller etter oppstartsmøte), doc/docx
 3. Planbeskrivelse (kommunens mal sendes forslagsstiller etter oppstartsmøte), doc/docx
 4. Plankart, sosi
 5. Merknadene i forbindelse med melding om oppstart, pdf
 6. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), pdf
 7. Andre analyser, rapporter og tilleggsdokumentasjon, pdf
5. Behandlingstid for plansaker

Arbeidet med et planforslag kan ta flere år. Vi har flere saksbehandlingsfrister underveis. Noen av disse er lovpålagte.

Når vi mottar en bestilling av et oppstartsmøte, har vi et mål om at dette skal skje innen tre uker fra positiv tilbakemelding fra kommunen.

Når vi mottar et planforslag, sjekker vi om det er komplett. Fra planforslaget er komplett, har vi en lovpålagt frist på 12 uker til å sende forslaget til offentlig ettersyn. Ved mangler i planforslaget eller planforslaget ikke tilfredsstiller kommunens krav, vil planforslag bli sendt tilbake til forslagsstiller for komplettering/bearbeiding. Da vil den lovpålagte fristen på 12 uker restartes. Planforslaget skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst seks uker.

Etter at planforslaget er ferdig på offentlig ettersyn, har vi en lovpålagt frist på 12 uker (med inntil ytterligere seks uker i store og kompliserte saker) til å oversende planforslaget til politisk behandling (godkjenning).

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages jfr. pbl. § 12-12, 3. ledd.

 • Merknadene i forbindelse med melding om oppstart, pdf
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), pdf
 • Andre analyser, rapporter og tilleggsdokumentasjon, pdf

Oversikt over dokumenter du må sende inn

Plankart med tegnforklaring, pdf Reguleringsbestemmelser (kommunens mal sendes forslagsstiller etter oppstartsmøte), doc/docx Planbeskrivelse (kommunens mal sendes forslagsstiller etter oppstartsmøte), doc/docx Plankart, sosi

Send inn planforslaget

Send inn planforslaget med vedlegg til postmottak@frana.kommune.no med kopi til saksbehandler på planavdelingen.

Skriv saksnummeret i emnefeltet på e-posten Sett inn liste over vedlegg Gi vedleggene beskrivende navn (ikke nummer).
 

Kontaktinformasjon

Tove Venaas Herskedal
Planlegger
E-post
Telefon 992 89 221

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide