Hva er reguleringsplan

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha næring og industri?Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som gjør opp bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser.En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha næring og industri?Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som gjør opp bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser.


En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende bestemmelser. Det fins to typer reguleringsplaner – områderegulering og detaljregulering. Områderegulering lages av kommunen og styrer utviklingen i et større område. Detaljreguleringer er som regel knyttet opp til et spesifikt bygge- eller verneinitiativ. Detaljreguleringer kan lages av kommunen eller private utbyggere og initiativtakere, men man må da forholde seg til overordnede planer laget av kommunen.


Slik lages en detaljregulering

Planer for mindre områder heter detaljreguleringer. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til en detaljregulering, men det er fagkyndige som planleggere som utarbeider planforslaget.

Alle planforslag skal vise konsekvensene av forslaget, inneholde en vurdering av om forslaget følger opp overordnede planer, og få fram hvilke interesser som står mot hverandre og hvilke som er prioritert. For eksempel kan en interessekonflikt være om vi tar mer hensyn til ønsket om flere boliger i et område enn landbruksinteresser.En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha næring og industri? Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som gjør opp bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser.

Planavdelingen gir råd til de fagkyndige om hva planforslaget må inneholde, og kan lage egne alternative forslag. Det er kommunestyret i Fræna kommune som vedtar reguleringsplanene.
 

Når kan du påvirke reguleringsplanen?

En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne. Du kan komme med innspill i to runder i planarbeidet. Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart) og når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn).  I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet. Planarbeidet kunngjøres også i Romsdals Budstikke og på kommunens hjemmesider. Arbeidet med en reguleringsplan kan ta flere år.

Varsel om oppstart

Når noen skal lage en reguleringsplan, må de varsle om oppstart av planarbeidet til naboer og andre som blir berørt av planen. Du skal sende uttalelsen din direkte til den fagkyndige med kopi til Fræna kommune. Fristen for å komme med uttalelser er vanligvis seks uker.

Offentlig ettersyn

Når vi har mottatt planforslaget, skal alle få mulighet til å komme med innspill til det. Nå inneholder planforslaget detaljerte beskrivelser, kart og bestemmelser og ander utredninger, og en tekst om hvordan den fagkyndige har vurdert planforslaget. Fristen for å komme med uttalelser i denne runden er vanligvis også seks uker. Du sender innspillet ditt til Eide kommune (postmottak@eide.kommune.no)

Planavdelingen vurderer hvordan uttalelsene skal påvirke planforslaget, oppdaterer planforslaget og sender det til politiske behandling i kommunestyret.

Kontaktinformasjon

Tove Venaas Herskedal
Planlegger
E-post
Telefon 992 89 221

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide