Endre seksjonering

Seksjonering er å dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen.

Endringer av allerede seksjonerte eiendommer kalles reseksjonering.
 

​​​Hva får du?

 • Du får delt opp bygningen i flere eller mindre eierseksjoner, og eventuelt fordelt uteareal til en eller flere seksjoner.
 • Du får dokumentasjon med plassering av eierseksjoner og fordeling av sameiebrøk.
 • Du får et matrikkelbrev.


Ved fordeling av uteareal, får du i tillegg:

 • eksklusiv bruksrett til utearealet på din del av eiendommen.
 • koordinatbestemte bruksrettsgrenser.
 • satt ned offentlige grensemerker, hvis dette er mulig og ønskelig.

 

Hva koster det?

Du finner kostnaden ved reseksjonering i gebyrregulativets punkt 3:

Gebyr for behandling av oppmålingsavdelingen

§ 6 side 7 i Gebyrregulativ

Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.
Ved fordeling av uteareal kommer oppmåling i tillegg (gebyrregulativets punkt 2.1.3).

Faktura blir sendt søker i saken. Det er ikke mulig å endre dette.

 

Slik søker du

Du må alltid legge ved en kopi av eksisterende tinglyst seksjonering, tilhørende plantegninger og situasjonsplan når du ber om en begjæring om reseksjonering. Hvis du ikke har disse dokumentene kan dette bestilles hos Kartverket (tinglysingen).

Hvis dere er flere hjemmelshavere til en eiendom før seksjonering, og dere ønsker å fordele seksjonene mellom dere, kan fordelingen føres opp i punkt 4 i begjæringsskjemaet.

Kommunen måler opp og holder oppmålingsforretning når uteareal skal fordeles eksklusivt til den enkelte seksjon som tilleggsdeler. Du kan eventuelt sende inn koordinater for tilleggsdelene på eiendommen.

Hvis dere er flere hjemmelshavere til en eiendom før seksjonering, og dere ønsker å fordele seksjonene mellom dere, kan fordelingen føres opp i punkt 4 i begjæringsskjemaet.

Lever begjæringsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Du kan ikke levere dette digitalt, fordi vi må ha originale signaturer.

 

Hva skjer videre?

 1. Søknaden behandles av en saksbehandler etter eierseksjonsloven.
   
 2. Du skal få svar på søknaden innen 3 til 12 uker.
   
 3. Om ingen mangler vil du få tilsendt et seksjoneringsvedtak.
   
 4. Om seksjoneringen omfatter oppmåling av uteareal:
   
  1. Oppmålingsavdelingen har 16 uker på å gjennomføre merking og måling av seksjonene.
   Fristen på 16 uker løper ikke i vinterhalvåret (fra 1.12 til 31.3)
    
  2. Vi vil sende ut varsel minst 2 uker i forkant av oppmålingsforretningen til alle berørte parter.
    
  3. På oppmålingsforretningen vil landmåler måle og merke eierseksjonene i samsvar med godkjenning, sammen med oppmøtte parter.
    
  4. Alle berørte parter vil få tilsendt en protokoll fra oppmålingsforretningen og berørte parter kan komme med merknader innen 2 uker.
    
  5. Etter at merknadsfristen har gått ut vil de nye seksjonene bli ført i matrikkelen (eiendomsregisteret)
    
 5. Det vil bli sendt melding til Statens Kartverk Tinglysingen for at de nye seksjonene skal få egne grunnbokblad (Tinglysing).
   
 6. Når de nye seksjonene er tinglyst vil du motta et matrikkelbrev for hver seksjon og et bekreftede grunnbokblad som inneholder all informasjon om de nye seksjonene.
   
 7. Du vil til slutt få tilsendt seksjoneringsgebyret.   

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241
Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide