Opprette ny eiendom

Du kan søke om å dele eiendommen din for å opprette en ny selvstendig eiendom (skille ut en tomt) med eget gårdsnummer og bruksnummer

Hva får du?

 • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev.

 

Hva koster det?

Denne type søknader behandles i to trinn og dette betyr at det er to avdelinger som sender ut gebyr: 

 1.     
  § 8.2 side 12 i gebyrregulativet

Pris eksempel:
Fradeling av en boligtomt på 1000m2 hvor eiendomsgrensene er fastsatt i reguleringsplan

Saksbehandlingsgebyr

5.047,-

Oppmålingsgebyr

17.830,-

Tinglysningsgebyr

525,-

Totalt

23.402,-

 
 

Slik søker du


1. Bestill naboliste og send nabovarsel.

 • Bestill naboliste fra kommunen
 • Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen.
  Naboene skal ha kopi av vedleggene som du sender til kommunen.


2. Fyll ut søknadsskjema

Fradeling av grunn (PDF, 2 MB) (PDF, 74 kB) 

Vedlegg som må følge med søknaden:

 • kart som viser ønsket grense med avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer 1:500 eller 1:1000
   
 • gjenpart med kvittering for nabovarsel (alle relevante punkter må være utfylt, og rette vedkommende må signere nederst på siden)
   
 • ved behov følgebrev med redegjørelse for
  • utnyttelsesgrad for både ny og gammel tomt
  • eventuelle dispensasjoner (innenfor 100- metersbeltet og i LNF- områder)
  • avkjørsels- og parkeringsløsning
  • størrelsen på uteoppholdsarealene
  • eventuell atkomst over naboeiendom frem til offentlig vei
  • eventuelle naboprotester og kommentarer til protesten
  • eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter


3. Lever søknaden

Lever søknaden til oss  per post, ved oppmøte eller på e-post.


Hva skjer videre?

 1. Søknaden behandles av en saksbehandler etter plan og bygningsloven.
   
 2. Du skal få svar på søknaden innen 3 til 12 uker.
  Dispensasjonssøknader kan ta lengre tid.
   
 3. Du vil motta en faktura på saksbehandlingen av søknaden.
  (Husk at dette er kun saksbehandling og at oppmålingsgebyret kommer i tillegg)
   
 4. Om tillatelse blir gitt får oppmålingsavdelingen (geodata) automatisk melding om dette. 
   
 5. Oppmålingsavdelingen har 16 uker på å gjennomføre merking og måling av eiendommen.
  Dette bestiller du om samtidig på søknaden ved å krysse av under punkt 4 i søknadsskjemaet.
  Fristen på 16 uker løper ikke i vinterhalvåret (fra 1.12 til 31.3)

   
 6. Vi vil sende ut varsel minst 2 uker i forkant av oppmålingsforretningen til alle berørte parter.
   
 7. På oppmålingsforretningen vil landmåler måle og merke eiendomsgrensene i samsvar med godkjenning, sammen med oppmøtte parter.
   
 8. Alle berørte parter vil få tilsendt en protokoll fra oppmålingsforretningen og berørte parter kan komme med merknader innen 2 uker.
   
 9. Etter at merknadsfristen har gått ut vil den nye eiendommen bli ført i matrikkelen (eiendomsregisteret)
   
 10. Det vil bli sendt melding til Statens Kartverk Tinglysingen for at den nye eiendommen skal få et grunnbokblad  (Tinglysing).
   
 11. Når den nye eiendommen er tinglyst vil du motta et matrikkelbrev og et bekreftet grunnbokblad som inneholder all informasjon om den nye eiendommen.
   
 12. Du vil til slutt få tilsendt oppmålingsgebyret

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038
Trygve Siira
Landbruk / Delingssaker
E-post
Telefon 911 43 224

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide