Retningslinjer for salg av regulerte kommunale tomter til bolig og industri

Kjøp av kommunal regulert byggetomt forutsetter følgende:

1. Håndgivelse /(reservasjon av tomt):

Ved henvendelse til kommunens servicekontor, kan en få håndgitt 1 stk tomt (bolig og

næring) for 8 måneder (skriftlig). Etter søknad kan håndgivelsen forlenges med inntil

4 mnd. Dette er betinget av at det ikke er andre tomtesøkere på venteliste på den

aktuelle tomt.

Ved behov for flere enn 1 stk næringstomter, må det sendes en søknad om dette til

Plan og utviklingsstyret. Det forutsettes da at det blir sannsynliggjort at det er behov

for det antall tomter det søkes håndgivelse for.

2. Byggefrist for ervervet tomt:

Fra tomten er ervervet må det innen 2 år være igangsatt byggearbeid med oppføring av

bolighus/næringsbygg. Hvis det er levert en komplett byggesøknad

(bolighus/industribygg) til bygningsmyndigheten innen byggefristen, gis det en

ytterligere frist på 6 mnd for å igangsette byggearbeidene.

Ivaretas ikke dette kravet skal tomten selges tilbake til Eide kommune for samme pris

som det ble betalt for tomten. Alle kostnader med overskjøtingen dekkes av selger.

3. Tilknytningsavgift:

For kommunale tomter hvor kloakk og overvannsledning er lagt fram til tomtegrense,

skal tilknytningsavgift (hjemlet i forurensningsloven) betales når det gis

byggetillatelse.

4. Kjøp av tilleggstomt:

a) Generelt:

Utbygging av kommunale bolig og nærings tomter er priset med bakgrunn i de

utbyggingskostnader som kommunen har hatt med å gjøre tomtene byggeklar.

Eksempelvis er ledninger for VA-anlegg framført til hver enkelt tomt. Inntekter fra

tilknytningsavgift og årsavgift kloakk, skal dekke kommunens utbyggings kostnader

og framtidige drift og vedlikehold på VA-anleggene (vann, overvann og kloakk).

Dette betyr at ingen tomter (bolig og næring) bør selges uten at det minimum betales

tilknytningsavgift kloakk for tomten.

Subsidiering av tomter må iht selvkostprinsippet dekkes inn av kommunen, siden

subsidiering av tomter ikke kan belastes abonnenter til kommunal tekniske anlegg

(vann, spillvann og overvann).

b) Boligtomter:

Det skal ikke tillates å kjøpe nabotomter som tilleggsareal til en boligtomt. En evt.

søknad om dispensasjon fra dette, skal behandles i Plan og utviklingsstyret.

c) Næringstomter:

Kommunens Plan og utviklingsstyre kan etter søknad og en konkret vurdering av en

tomtesøkers behov for areal, tillate at det blir solgt mer enn 1 stk næringstomt.

Ved kjøp av tilleggsareal til en industritomt, forutsettes at alt areal sammenføyes til en

tomt.

5. Årsavgift for kloakk:

Bygning som er tilknyttet offentlig kloakk, blir registrert i kommunens avgiftsregister

når det gis tillatelse til å ta bygget i bruk (midlertidig brukstillatelse / ferdigattest

Kontaktinformasjon

Marianne Slutås Sildnes
Konsulent, leder renholdstjenesten
E-post
Mobil 992 89 213

Kommunale avgifter og boligtomter, kontaktperson infoland.

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240