Justere eiendomsgrenser / overføre areal

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige eller om du har kjøpt/solgt et areal til naboen kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Hva får du?

Vi foretar enten grensejustering eller så kan du søke om arealoverføring om kriteriene for grensejustering ikke er oppfylt.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.
 

1. Grensejustering (ett trinn)

 

Krav til søker ved grensejustering

 • Søknaden må være signert av eier av eiendommene som er involvert i grensejusteringen.
   
 • Endringen skal være i samsvar med arealformål i reguleringsplan og utenfor 100-meters beltet
   
 • Du kan ikke endre (legge til eller trekke fra) eiendommens areal med mer en 5% (husk at dette også gjelder din nabos areal)
   
 • Den totale endringen (ved for eksempel makebytte) kan ikke overstige 20% av eiendommens areal.
   
 • Arealendringen kan uansett ikke overstige 500m2
  (For anleggseiendom gjelder 1000m2)
   
 • Verdien på arealet kan ikke overstige grunnbeløpet i folketrygden
   
 • Om du eller naboen tidligere har grensejustert etter matrikkelloven må denne tas med i begrensningene over.
   
 • Hver grensejusteringssak kan bare gjelde to parter og en eiendomsgrense.

Om du må gjøre større endringer enn det du kan gjøre ved en grensejustering så kan du søke om arealoverføring isteden.
 

Hva koster det?

Du finner kostnaden ved grensejustering i gebyrregulativets punkt 2.3:

Gebyr for behandling av oppmålingsavdelingen (PDF, 773 kB) 

§ 8.2.3  Side 13 i gebyrregulativet
 

Det kommer ingen tinglysningsgebyr på en grensejustering da denne type sak ikke utløser tinglysning.

Slik bestiller du grensejustering

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 651 kB) 

Vedlegg som må være med bestilling:

 • Kart over hva som ønskes grensejustert.
 • Berørte naboer må skrive under på side 2 i skjemaet.

 

2. Arealoverføring (to trinn)

 1. Først skal saken behandles hos Byggesaksavdelingen.
 2. Saken skal så behandles ved Oppmålingsavdelingen.

Hva koster det?

Denne type søknader behandles i to trinn og dette betyr at det er to avdelinger som sender ut gebyr:

        GEBYR JORDLOV MÅ INN

Arealoverføring utløser dokumentavgift og arealet må være heftelsesfritt før det overføres.

Slik søker du om arealoverføring

Søknad om arealoverføring (PDF, 90 kB)


Vedlegg som må følge med søknaden:

 • Kart over hva som ønskes arealoverført.
 • Skjema opplysninger i nabovarsel og kvittering for at nabovarsel varsel er sendt
 • Søknad om dispensasjon hvis arealet er innenfor 100-meters beltet fra sjøen eller i LNF- område 

 

Hva skjer videre?

 1. Søknaden behandles av en saksbehandler etter plan og bygningsloven.
   
 2. Du skal få svar på søknaden innen 3 til 12 uker.
  Dispensasjonssøknader kan ta lengre tid.
   
 3. Du vil motta en faktura på saksbehandlingen av søknaden.
  (Husk at dette er kun saksbehandling og at oppmålingsgebyret kommer i tillegg)
   
 4. Om tillatelse blir gitt får oppmålingsavdelingen (geodata) automatisk melding om dette. 
   
 5. Oppmålingsavdelingen har 16 uker på å gjennomføre merking og måling av eiendommen.
  Dette bestiller du om samtidig på søknaden ved å krysse av under punkt 4 i søknadsskjemaet.
  Fristen på 16 uker løper ikke i vinterhalvåret (fra 1.12 til 31.3)

   
 6. Vi vil sende ut varsel minst 2 uker i forkant av oppmålingsforretningen til alle berørte parter.
   
 7. På oppmålingsforretningen vil landmåler måle og merke eiendomsgrensene i samsvar med godkjenning, sammen med oppmøtte parter.
   
 8. Alle berørte parter vil få tilsendt en protokoll fra oppmålingsforretningen og berørte parter kan komme med merknader innen 2 uker.
   
 9. Etter at merknadsfristen har gått ut vil den nye eiendommen bli ført i matrikkelen (eiendomsregisteret)
   
 10. Det vil bli sendt melding til Statens Kartverk Tinglysingen for at den nye eiendommen skal få et grunnbokblad (Tinglysing).
   
 11. Når den nye eiendommen er tinglyst vil du motta et matrikkelbrev og et bekreftet grunnbokblad som inneholder all informasjon om den nye eiendommen.
   
 12. Du vil til slutt få tilsendt oppmålingsgebyret.

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Jan Kristensen
Avløpsingeniør
E-post
Telefon 905 37 038

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide