Nytt naust

Naust er et hus for oppbevaring og vedlikehold av båter, fiskeredskaper og utstyr for sjørelatert aktivitet

Oppføring av naust er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

 

Du kan søke på egenhånd dersom

 • Bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) er under 70 m².


Du må søke med hjelp av fagfolk dersom: 

 • Bygningen er over 70 m².

 

Vilkår kommunen vanligvis vil stille ved tillatelse til oppføring av naust:

 • Naustet forutsettes benyttet til lagring av båt og fiskeutstyr, og du kan ikke innrede naustet til varig opphold/overnatting. Naustet kan, for eksempel ikke brukes som fritidsbolig.
   
 • Naust bør være en bygning i én etasje med maks grunnflate på 35 m² og maks mønehøyde på 4 meter. Raftehøyde bør ikke overstige 3 meter. Naustet skal ha port for inn/uttransportering av båt. Port kan ikke være utformet med skyvedører i glass. 
   
 • Tak bør være tradisjonelt saltak. Maks tillatt takvinkel er 35 grader.
   
 • Naustet skal ikke ha veranda. Svalgang kan tillates som del av det totale arealet for naustet. 
   
 • Naust bør ikke ha platting, men det kan tillates som del av adkomst for personer med bevegelseshemning.
   
 • Utvendig anlegg skal være egnet for opptak av båt.
   
 • Naust skal ikke innredes eller benyttes til beboelse, og skal ikke ha fase innretninger med tanke på overnatting.
   
 • Ildsted med pipe kan tillates under forutsetning av at bruken er forenelig med pkt. 1.
   
 • Ved oppføring av naust skal det legges vekt på utforming og fargevalg.
   
 • Naust må på ingen måte utformes eller framstå på en slik måte at fri ferdsel vanskeliggjøres/ hindres.
   
 • Naust kan ikke omdisponeres/bruksendres uten etter hjemmel i plan.


 

Dispensasjon

Naust blir som regel oppført i 100-meters beltet langs sjø eller vassdrag. Tillatelse til oppføring av naust vil derfor ofte betinge at det gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. Dersom naustet oppføres i områder som er regulert til noe annet enn naust kreves også dispensasjon fra formålet i reguleringsplan. Naboene må varsles om dispensasjon.

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide