Ferdigattest og brukstillatelse

Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

 • En ferdigattest markerer slutten på offentlig myndighets befatning med en byggesak og er et bevis for at bygget er oppført i henhold til gitte tillatelser.
 • En midlertidig brukstillatelse gir rett til å ta bygget i bruk, selv om ikke alle vilkår i gitte tillatelser er oppfylt. Eksempel på dette kan være der eier selv skal sluttføre kjelleretasjen eller loftsetasjen, eller hvor opparbeiding av utearealer må vente til våren, eller der det er gitt rammetillatelse til rekkehusbebyggelse og hvor enhetene ferdigstilles suksessivt. Loven inneholder derfor en åpning for at det kan gis midlertidig brukstillatelse, men kommunen skal i brukstillatelsen stille krav om ferdigstillelse ved at det skal fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en forpliktende frist for ferdigstillelse

Krav om obligatorisk ferdigattest vil ha betydning for kommunens oversikt over bebyggelsen i kommunen, som grunnlag for fullstendige kart og fremtidige situasjonsplaner. Forbrukerne får større trygghet for at bygningen er ferdigstilt i henhold til byggetillatelsen og at alt er gjort i tråd med plan- og bygningslovgivningens krav.

Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen 3 uker. Normalt er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I de sakene hvor det ikke er noen ansvarlig søker så er det tiltakshaver som skal sende inn søknaden. 

Ved tiltak med krav om ansvarlige foretak må følgende vedlegges søknaden:

 • Søknad om ferdigattest
 • Sluttrapport for avfall (kun aktuelt ved enkelte typer tiltak)
 • Gjennomføringsplan
 • Hvis det er gjort mindre ikke-søknadspliktige endringer i forhold til tillatelsen, må følgende vedlegges søknaden:
  • Oppdatert situasjonsplan
  • Oppdaterte tegninger
  • Dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført

Ved søknad om ferdigattest skal søker bekrefte at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier.

Der det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal søker identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har
tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse.
Alle søknadspliktige tiltak skal i utgangspunktet avsluttes med ferdigattest.

Du finner skjemaene du trenger her.


Når trenger man ikke ferdigattest?

 • Opprettelse og endring av ny grunneiendom
 • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal brukes til varig opphold
 • Der tillatelse til skilt- og reklameinnretninger er gitt for et bestemt tidsrom
 • Tiltak som er unntatt fra søknadsbehandling
  (NB! Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig må du melde til kommunen når bygget er ferdig)

Kontaktinformasjon

John Olav Gautvik
Enhetsleder teknisk
E-post
Telefon 992 89 240
Ranveig Ørgesvik
Byggesaksbehandler
E-post
Mobil 992 89 241

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide