Ettergivelse av skatt

Har du skattegjeld som du over flere år ikke har klart å betale, kan du søke om ettergivelse av skatt. Ettergivelse av skatt betyr at hele eller deler av skattegjelden din slettes. Vi skiller mellom ettergivelse av hensyn til det offentlige og ettergivelse av hensyn til deg som skyldner. Hvis du bare skylder restskatt for siste inntektsår, er det ikke sannsynlig at du oppfyller vilkårene for ettergivelse.

Ettergivelse av skatt for personlige skatteytere


Er du lønnsmottaker, pensjonist, driver enkeltpersonforetak eller er deltaker i ansvarlig selskap, er du personlig skattyter.

Dersom du også har gjeld til andre kreditorer enn Kemnerkontoret, bør du først søke om gjeldsordning gjennom Namsfogden (lensmannen) før du søker om ettergivelse av skatt.

Hvis du får en gjeldsordning, vil den også omfatte skattegjelden din.

Ettergivelse av hensyn til det offentlige


Ettergivelse av hensyn til det offentlige betyr at vi vil få bedre dekning av skattekravet ved at du gir oss et betalingstilbud, enn det vi kan oppnå ved å kreve inn skattegjelden.

Vi stiller strenge krav til dokumentasjon av inntekter og utgifter. Dersom du ønsker å søke om ettergivelse av skatt send en e-post til skatt@frana.kommune.no for å få tilsendt skjema. 

Ettergivelse av hensyn til skyldneren
 

Ettergivelse av hensyn til deg som skyldner kan gis hvis du har fått betalingsvansker på grunn av død, sykdom eller lignende årsaker.

Sykdommen må være alvorlig og varig.
Du må dokumentere at du er syk, og at det er sammenheng mellom sykdommen og betalingsvanskene dine.

Dersom du ønsker å søke om ettergivelse av skatt med hensyn til skyldneren send en e-post til skatt@frana.kommune.no for å få tilsendt skjema. 

Les mer om vilkårene hos Skatteetaten, se punkt 3.1, 3.2 og 3.3.

Skattehjelpen


Mener du skattegjelden din er feil etter å ha blitt skjønnsfastsatt, ta kontakt med Skattehjelpen før du søker om ettergivelse.

 

Ettergivelse av skatt for upersonlige skatteytere

Aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), verdipapirfond og banker er upersonlige skattytere.

Ettergivelse vil si at hele eller deler av skatte- og avgiftsgjelden slettes.

Hvis selskapet også har gjeld til andre kreditorer, kan dere søke om tvangsakkord eller frivillig gjeldsordning. Les mer om dette i Skattedirektoratets melding 9/11 i punkt 3.5.

Ettergivelse av hensyn til det offentlige
 

Dette forutsetter blant annet at vi får et betalingstilbud som gir oss bedre dekning enn fortsatt innfordring av skatte- og avgiftsgjelden. Les mer om vilkårene i Skattedirektoratets melding 9/11 i punkt 3.3.

Ettergivelse av hensyn til skyldner
 

Ettergivelse av hensyn til skyldner er sjeldent aktuelt for selskaper. Les mer om vilkårene i Skattedirektoratets melding nr. 3/12 i pkt. 3.1, 3.2 og pkt. 3.3