Sakkyndige nemnder for eiendomsskatt

Sakkyndig nemnd og klagenemnd består av politikere, og oppnevnes av kommunestyret for 4 år. For perioden 2017-2021 er følgende valgt:

  -

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt:

Ola Krogstad

Silvia Tøsse

Arnfinn Storvik

      

Sakkyndig nemnds oppgaver:

  • Har ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer.
  • Vedtar metode og hjelpeparametre.
  • Vedtar rammer og retningslinjer og takseringsarbeidet.
  • Ansvarlig for vedtatte takster.
  • Førsteinstans ved klagebehandling.

 

 

Klagenemnd i eiendomsskattesaker:

Ole Gunnar Stakvik

Emil Krakeli

Kathleen Wiik Silseth

Eli Magerøy Eide (1. vara)

 

Klagenemndas oppgaver:

  • Har ansvaret for å behandle klager der vedtak i sakkyndig nemnd opprettholdes.
  • Skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak.
  • Klagenemndas vedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre behandling.
  • Klagenemnda kan prøve alle sider av taksten og kan også sette taksten opp.