Klage på eiendomsskatten

Informasjon om hvordan du klager på utskrevet eiendomsskatt

Innen 1.mars hvert år blir det sendt ut eiendomsskatteseddel til alle eiendommer som betaler eiendomsskatt. Denne viser hvordan eiendomsskatten er beregnet.

Det kan klages hvert år, forutsatt at det ikke er klaget på samme forhold tidligere.

I klagen må du angi eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen), og hva du mener er feil i eiendomsskatten for eiendommen.

Frist for å klage er innen 6 uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten.

 

Klage etter fristen

Klager innsendt etter 10. april vil bli avvist, med mindre klager ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker.

Du må betale selv om du klager

Tilsendt faktura må betales selv om du klager. Får du medhold refunderes overskytende beløp.

Hvordan behandles klagen?

Klagen behandles først i sakkyndig nemnd. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten og du vil få vedtaksbrev. Dette vedtaket kan du klage på og da vil klagenemnda se på saken på nytt.

Ved avslag i sakkyndig nemnd går klagen videre til klagenemnda. Du vil få vedtaksbrev når klagen er ferdigbehandlet i sakkyndig nemnd. Før behandling i klagenemnda vil eier bli kontaktet, og sakkyndig klagenemnd foretar befaring av eiendommen. Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke ankes på annen måte enn gjennom rettssystemet. Sak må eventuelt reises innen 6 måneder.

Klagen sendes til:

Fræna Kommune
Eiendomsskattekontoret
Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Kontaktinformasjon

Eva Gule Male
Skatteoppkrever
E-post
Telefon 904 15 441
Kari-Anne Lyngstad
Skatt
E-post
Telefon 481 27 721