Eiendomsskattelisten


Eiendomsskattelisten for Eide kommune ligger ute til offentlig ettersyn fra 28.02.2019 og i 3 uker, jf. eiendomsskatteloven § 15, 2. ledd.
Listene er lagt ut på servicekontoret på rådhuset i Eide.

I følge kommunestyret sitt vedtak av 13.12.2018 sak 74/2018 pkt. 5 er følgende skattesatser gjeldende for eiendomsskatt i 2019:

Den generelle skattesatsen for skattepliktige eiendommer er 3 promille.

Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget (produksjonsutstyr og installasjoner) er 2 promille.

På boliger og fritidseiendommer er det innført et bunnfradrag på kr. 200.000,-

 

I følge eiendomsskatteloven § 19 kan klage på fastsatt eiendomsskattetakst fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, forutsetningen er at det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

 

Klagen kan sendes til:

Eiendomsskattekontoret, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen, eller på mail til eiendomsskatt@frana.kommune.no innen 6 uker fra 01.03.2019

For boliger som har formuesgrunnlag er formuesgrunnlaget fra 2017 benyttet (siste ligning). Eiendomsskattegrunnlaget er 80 av formuesgrunnlaget.

Eventuelle endringer av eller klager på formuesgrunnlaget rettes til skatteetaten.

For mer informasjon se:

Klage til skattetaten (skatteetaten sine hjemmesider)

 


Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

 § 15.Eigedomsskattekontoret fører ei eigedomsskatteliste (hovudliste) der alle skattlagde faste eigedomar i kommunen vert førde opp, og like eins verdet deira. I lista skal og stå kva for skattesatsar som er nytta og kor stor den utskrivne skatten for kvar eigedom er. I ei tilleggsliste skal dei eigedomane førast opp som er fritekne for eigedomsskatt. Eigedom med både skattlagd del og friteken del førast med kvar sin respektive del i dei to listene.

Eigedomsskattelista skal liggja ute til offentleg gjennomsyn i minst 3 veker etter at det er kunngjort at lista er lagd ut.

Avskrift av skattelista vert sendt kommunekasseraren og kommuneettersynet.

Her finner du hele loven

Kontaktinformasjon

Kari-Anne Lyngstad
Skatt
E-post
Telefon 481 27 721
Eva Gule Male
Skatteoppkrever
E-post
Telefon 904 15 441