Arbeidsgiverkontroll og bokettersyn

Fræna og Eide skatteoppkreverkontor kontrollerer at arbeidsgivere i Fræna og Eide kommuner gjennomfører skattetrekk og arbeidsgiveravgift i samsvar med skattebetalings- og folketrygdlovens bestemmelser. I tillegg utfører vi arbeidsgiverkontroll for flere samarbeidskommuner.

Bakgrunnen for kontroll

Formålet med arbeidsgiverkontrollen er å påse og sikre at alle oppgavepliktige ytelser blir korrekt innberettet på a-melding, samt at skattetrekk og arbeidsgiveravgift blir korrekt beregnet, oppbevart (gjelder forskuddstrekk), innberettet og betalt. 

Kontrollen blir gjennomført ved bokettersyn eller andre kontrolltiltak. Hvis kontrollen avdekker feil, kan dette føre til endring av innberetning, arbeidsgiveravgift og skatt, og ansvar for unnlatt trekk. 

Arbeidsgiverkontrollen rettleder også arbeidsgivere i forbindelse med kontrolltiltak.

 

 

Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiveren eller den som har ansvaret for regnskapsføringen, plikter å være tilstede under et bokettersyn. De regnskapene og dokumentene som skatterevisoren mener har betydning for kontrollen, skal legges frem. 

Tredjemannsopplysninger

Skattebetalingsloven § 5-14 inneholder bestemmelser om kontrollopplysninger fra tredjemann.

Bestemmelsene gjelder innhenting av kontrollopplysninger fra banker m.fl. om innskudds- og gjeldskonti som navngitt person, bo, selskap eller innretning har eller disponerer i vedkommende institusjon. Opplysningsplikten gjelder også opplysninger om underbilag og transaksjoner, herunder hvem som er parter i transaksjonene.

Tilsvarende plikter enhver som utfører eller har utført arbeid eller oppdrag for arbeidsgiveren, å gi opplysninger om sitt tjenesteforhold eller oppdrag knyttet til arbeidsgiveren.

Næringsdrivende plikter å gi opplysninger om ethvert økonomisk mellomværende som vedkommende har eller har hatt med arbeidsgiveren, når opplysningene knytter seg til begge parters virksomhet. Det kan kreves opplysninger om og spesifisert oppgave over varelevering og -kjøp, tjenester, vederlag og andre forhold som knytter seg til mellomværendet og oppgjøret for dette.

Skattebetalingsloven inneholder også regler om klage og tvangsmulkt.