Priser helse og omsorgstjenester


Pris for sykehjemsplass

Hvor mye du skal betale, avhenger av din økonomi og hva slags plass du får. Har du ektefelle eller annen hjemmeboende familie skal de sikres et rimelig økonomisk grunnlag.

Korttidsplass

  • 85 kroner for et dag- eller nattopphold
     
  • 165 kroner per døgn for korttidsopphold


Langtidsplass

Hovedregel for betaling ved langtidsplass:
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (for tiden kr 96 883) betaler du vanligvis 75 % årlig. Et fribeløp på kr 8.400 trekkes fra. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betaler du inntil 85 %. Betalingens størrelse begrenses slik at du har igjen minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp + fribeløpet til eget forbruk.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter.

I tillegg kommer regler for fradrag ved forsørgeransvar (hjemmeboende barn), ved hjemmeboende ektefelle/samboer, ved uskifte og andre særregler som kan føre til at grunnlaget egenandelen beregnes utfra fraviker fra hovedregelen.

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester