Andre tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger
Tilskuddsordninger
HVOR Å SØKE: INFORMASJON OM SØKNADSORDNINGEN OG BETINGELSER SØKNADSFRIST HVOR SKAL SØKNADEN?
Romsdalsbanken • Hvert år gir Romsdalsbanken ut gavemidler av fjorårets overskudd til lag og foreninger i vårt område. Formålet må være allmennyttig. . 31. mars https://romsdalsbanken.no/ombanken/gavefond-stipender
Gjensidige – dugnadsløfte (Nordmøre og Romsdal) • Alle lag, organisasjoner, foreninger og kommuner i Nordmøre og Romsdal. • Gjensidiges kunder blir prioritert. • Primært til kultur og idrettsaktiviteter. • Barn og unge prioriteres • Her kan en også nominere Årets Dugnadshelt, og motta pris på 75.000,- 1.mai – 30. juni https://www.gjensidigestiftelsen.no/
Gjensidige-stiftelsen • Prosjektorientert støtte. • De støtter innen fem innsatsområder: sikkerhet, mestring og læring, sosial inkludering og mangfold, fysisk aktivitet og kosthold. • Støtter alle lag, foreninger, organisasjoner, frivillighetssentraler, og interkommunale friluftsråd. 15. mars og 15. september http://www.gjensidigestiftelsen.no/gavevirksomheten
Sparebanken Møre TEFT Talentstipend • For unge mellom 15 og 35 år. • For de som har utmerket med de beste i landet. • Kommer fra Møre og Romsdal • Er ikke profesjonell utøver 01. mars https://www.sbm.no/lokalt-engasjement/teft/teft-stipend/804/0/
Sparebanken Møre TEFT Midler • For næringsutvikling, kultur, idrett, nærmiljø, samferdsel, kompetanse. • Prioriterte tiltak er de som er allmennyttige og kommer til gode til mange. • Fullfinansierer ikke, krever egeninnsats 01. mai og 01. oktober https://www.sbm.no/lokalt-engasjement/teft/teft-midler/803/0/
Istad fondet • Støtter lokal kultur og idrett gjennom Istadfondet. • Tiltak mot barn og unge prioriteres. • Tiltak som mottar støtte skal profilere Istad på en positiv og synlig måte. 1. mai https://www.istadkraft.no/istadfondet
Musikkutstyrs- ordningen • Nasjonal tilskuddsordning for teknisk utstyr. • Teknisk utstyr, akustikk, og lokaler med formål å sikre tilgang til gode øvingslokaler. • Minimum 25 % egenandel. 50 % for kommunale mottakere 01. mars og 01. september http://www.musikkutstyrsordningen.no/
Frifond.no • Fokus på musikk, teater og barn og unge. (Også for Dans, band, film, Lan og festivaler.) • Opprettet av Stortinget for å bedre frivillig aktivitet i lokalsamfunn. • Enkelt å søke, lite rapportering, ingen søknadsfrister og kort behandlingstid. • 1/3 av de tiltaket skal være for må være under 26 år. • Må være lag og organisasjon. Ingen søknadsfrist, åpent hele året http://frifond.no/
Kulturminnefondet • Statlig tilskuddsordning for eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. • Eksempler på tiltak som støttes: boplasser, hus og bygninger, båter og fartøyer, hageanlegg, kulturlandskap. • Hva som prioriteres avhenger av Kulturdepartementets fokus. 01. november http://kulturminnefondet.no/
LNU Kultur • Prosjektstøtteordning til nye kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner. • Støtteordningen gir til prosjekter som inneholder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill, osv. • Fokus på kulturell mangfold, samarbeid på tvers av organisasjoner eller kulturutrykk. • Summene som tildeles varierer mellom 25 000 til 200 000. 01. februar og 15. mai http://www.lnu.no/stotteordninger/lnu-kultur/
Kulturrådet • Har mange ulike tilskudd, fra alt til drift, fra fond, for markedsføring – Alt relatert til litteratur, kultur, musikk, scenekunst og den slags. Løpende og mange ulike frister. http://www.kulturradet.no/stotteordninger
Sparebank1 Nordvest • Idrett og kultur er fokusområder. • Veldig åpent for alle slags søknader. 01. juni https://www.sparebank1.no/nb/nordvest/om-oss/samfunnsengasjement/sponsor-og-gavemidler/sok-stotte.html
Møre og Romsdal fylke, tilskudd friluftsaktivitet • Formål er stimuleringstiltak og holdningsskapende arbeid for friluftsliv, på vekt med å styrke allmenheten sin interesse. • De som kan søke er frivillige organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregisteret og interkommunale friluftsråd som arbeidet med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv 01. februar https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/OEkonomisk-stoette/Folkehelse-og-fysisk-aktivitet/Tilskot-til-friluftsaktivitet
Møre og Romsdal fylke, Tilskot til skilting, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner og friluftslivsområder • Turstier, skilting og infotavler. • Frivillige organisasjoner, foreninger, idrettslag, grendalag, velforeninger, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger alle med registrert organisasjonsnummer. • For steder med mye ferdsel 01. mars https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/OEkonomisk-stoette-og-stipend/Folkehelse-og-fysisk-aktivitet/Tilskot-til-skilting-skjoetsel-og-tilrettelegging-av-kulturminner-og-friluftslivsomraader
Møre og Romsdal fylke, Tilskot til frivillig verksemd • Styrke grunnlaget for videreutvikling av eksisterende aktivitet og stimulere frivillig engasjment, mangfold og kvalitet i kulturlivet og folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal. • Enkelttiltak eller prosjekt som omfatter aktivitet for minst 5 kommuner eller er av interesse for store deler eller hele fylket. • Tilskudde kan ikke overstige 50 % av prosjekets kostnad, og normalt sett ikke overstige 100 000 kroner. 1. april og 1. september https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/OEkonomisk-stoette/Tilskot-til-frivillig-verksemd
Møre og Romsdal fylke, Kulturstipend • Bidra til å fremme profesjonell kunstfaglig aktivitet av høy kvalitet blant kunstnere som bor og arbeider i fylket. 01. juni (kan variere år til år.) https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/OEkonomisk-stoette/Kulturformidling/Kunstnarstipend
Møre og Romsdal fylke, møremusikkordning • Formål er å sikre gode musikktjenester i kulturlivet i Møre og Romsdal. • Festivalarrangører, lokalt næringsliv, frivillige musikkliv, lag og organisasjoner, og konsertarrangører kan søke. Fortløpende, men senest seks uker før arrangementet. https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/OEkonomisk-stoette/Kulturformidling/Moeremusikarordninga
Møre og Romsdal fylke, lokale kulturbygg • Ordning for å styrke og gi rom for ulik kulturell aktivitet, og for bygninger som skal fungere som kulturelle møtesteder. • Søkere kan være andelslag, kommuner, stiftelser, eller organisasjoner. • En kan søke om investeringstilskudd for nybygg, ombygging og kjøp/ombygging av andre lokale kulturbygg. 1. april til fylket, 15 februar til kommunen https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/OEkonomisk-stoette/Spelemidlar/Lokale-kulturbygg
Møre og Romsdal fylke, prosjekttilskudd til flerkulturell aktivitet. • Formål er at tilskuddet skal gå til frivillig aktivitet for å skape møteplasser og aktiviteter på tvers av ulike grupper i befolkningen. • De som kan søke er først og fremst frivillige lag og organisasjoner, men også stiftelser og kommuner. • Støttetilskuddet overstiger normalt sett ikke 50% av totalbudsjettet. 1 april og 1. september https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/OEkonomisk-stoette/Folkehelse-og-fysisk-aktivitet/Prosjekttilskot-til-frivillig-fleirkulturell-verksemd