Omsorgslønn

Pårørendestøtte i form av omsorgslønn skal rette seg mot pårørende som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at pårørende kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste. Det er brukerens ønske om pårørendeomsorg som ligger til grunn for kommunens plikt etter den nye bestemmelsen fra departementet om omsorgslønn(gjeldende fra 1.10.17)

Søk om omsorgslønn

Søk om omsorgslønn ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Før en søknad om omsorgslønn blir behandlet, skal det være søkt om hjelpestønad fra NAV først.


Momenter som vurderes som særlig tyngende kan være:

  • Om du arbeider mange timer pr. måned med nødvendige omsorgsoppgaver
  • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattsøvnen
  • Om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid
  • Om det er behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden
  • Om omsorg fra søker er det beste for den som trenger bistand

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke på omsorgslønn Det vil bli vurdert at omsorgslønn er til det beste for den hjelpetrengende sett i sammenheng med andre hjelpetiltak. Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, men en har ikke automatisk rett på omsorgslønn.

 

Hva skjer videre?

Ved mottatt søknad om omsorgslønn vil saksbehandler ved aktuell enhet ta kontakt med deg. Det vil bli avtalt hjemmebesøk for kartlegging av hjemmesituasjonen. Den omsorgstrengende sine ressurser og bistandsbehov vil bli kartlagt. Det vil samtidig bli innhentet samtykke for innhenting av nødvendig informasjon fra lege eller spesialisthelsetjenesten.

 

Klage

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan klage på vedtaket fattet av forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester. Klagefrist er 3 uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til fylkesmannen i Møre og Romsdal.