Individuell plan

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Hvordan søker jeg?

Søknad om Individuell plan og/eller koordinator sendes:
Eide kommune, enhet Kultur og familie v/ Leif Arild Lervik, rådhusvegen 7, 6490 Eide

Søknadsskjema (PDF, 320 kB)

Ved spørsmål kontakt Leif Arild Lervik.

Søknaden om individuell plan fremmes for og vurderes av Koordinerende team, som skal kvalitetssikre samordning og samhandling for brukere med behov for langvarige og sammensatte tjenester.

Eide kommune sin koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er etablert som et team.
Teamet består av følgende medlemmer:

Navn Ansvar i koordinerende enhet  Stilling
Leif Arild Lervik Leder Enhetsleder Kultur og familie
Anders Høe Medlem Enhetsleder Mestringsenheten
Einy Smenes Medlem Fagleder Bo og habilitering
Peggy Visnes Medlem Enhetsleder hjemmetjenesten

 

Hva gjør koordinerende enhet?
Behandle søknad om Individuell plan og/eller koordinator.
 

 • Vurderer behovet/retten til å få individuell plan og/eller koordinator
   
 • Innhente samtykke i fra bruker.
   
 • Kartlegge aktuelle samarbeidspartnere, vurdere sammen med bruker hvem som skal delta i ansvarsgruppen.
   
 • Koordinator utpekes av leder for koordinerende team, etter samtykke i fra bruker.
   
 • Gi koordinator nødvendig opplæring i koordinatorrollen og å skrive Individuell plan i AcosIp (nettbasert individuell plan).
   
 • Gi nødvendige tilganger i AcosIp
   
 • Eventuelt delta på første ansvarsgruppemøte


Kriterier for å få individuell plan og eller koordinator
Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan
 

 • Vedkommende har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal legges til rette for dette
   
 • Pårørende skal trekkes inn i den utstrekning pasient/bruker og pårørende ønsker det
   
 • Dersom en pasient/bruker ikke har samtykkekompetanse, har vedkommendes nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasient/bruker
   
 • En individuell plan gir ikke pasient/bruker større rett til helse- og omsorgstjenester enn det som følger av det øvrige regelverket
   
 • Oppnevning av koordinator skal gjøres i samråd med bruker/pasient
   
 • Pasient/bruker kan få oppnevnt koordinator uavhengig av om pasient/bruker ønsker IP
   
 
Felles retningslinjer for utarbeiding av Individuell plan mellom Helseforetaket og kommunene i Møre og Romsdal:

Kontaktinformasjon

Merete Egge
Avdelingsleder - Tiltak funksjonhemmede
E-post
Telefon 909 15 998