Introduksjonsprogram for flyktninger

Introduksjonsprogrammet skal styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet.

Det er en forutsetning at du er bosatt i en kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene, og at du har behov for grunnleggende kvalifisering.

Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedelse til å delta i arbeidslivet. Programmet skal være helårlig og på fulltid og kan vare i inntil to år.

Det skal utarbeides en individuell plan med bakgrunn i ditt opplæringsbehov. Som deltaker har du krav på introduksjonsstønad.

 

Hvem får tjenesten?

Nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som bosettes i Fræna og Eide kommuner etter avtale med integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og som har behov for grunnleggende kvalifisering, har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.
 

Hva tilbyr vi?

Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke nyankomne innvandrers mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet. Fræna og Eide kommuner tilbyr et helårig opplærings- og kvalifiseringstilbud som er individuelt tilpasset den enkelte deltaker.

Tilbudet er på fulltid og kan vare inntil to år. Deltakerne mottar introduksjonsstønad under tiden.
 

Tolketjenester

Ved behov benytter vi tolk gjennom tolketjenesten Hero Tolk.

 

Lover og forskrifter

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Kontaktinformasjon

Kari Småge
Leder flyktningetjenesten
E-post
Telefon 479 68 981

Åpningstider

Flyktningetjenesten er lokalisert i Brudesetbygget øst for Haukås skole i Elnesvågen.

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Adresse

Flyktningetjenesten Eide og Fræna
Fræna kommune
Tingplassen 1
6440 Elnesvågen