Tilskudd til etablering

Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig kan få tilskudd til etablering.

Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner.

Startlån og tilskudd kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til etablering blir vanligvis brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene.

Du kan lese mer om tilskuddet på Husbankens hjemmeside.
 

Hva får du?

Det er svært begrenset med midler kommunen har til disposisjon til dette formål så det er maks 2-3 søkere hvert år som kan få tilskudd.  Størrelsen på tilskudd varierer. 

Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig kan få tilskudd til etablering.
 

Hvem kan få tilbudet?

Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. 
 

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende.
 

Slik søker du

Når du skal søke om startlån og etableringstilskudd skal du benytte
E-søknad.

Dersom du ikke kan bruke E-søknad kan du laste ned
papirversjonen av søknadsskjemaet


Søknaden må ha følgende vedlegg:

  • Selvangivelse og utskrift av ligning for de to siste årene
  • Lønn- og eller trygdeslipp for de to siste månedene
  • Ev. dokumentasjon på annen inntekt enn lønn og trygd
  • Dokumentasjon på all gjeld
  • Legitimasjon (dersom du sender inn manuelt)


Legg med hvis aktuelt:

  • Bekreftelse på annen finansiering eller egenkapital
  • Ved nedsatt funksjonsevne: legeattest/erklæring fra spesialist, ergoterapeut e.l.
  • Prospekt eller kjøpekontrakt
  • Ved utbedring: kostnadsoverslag ev. anbud el. tilbud på arbeidskostnader
  • Ved samlivsbrudd. Skifteavtale/fordelingsavtale


Søknaden sendes til:

Dersom du ikke søker elektronisk skal du bruke søknadsskjema som finnes på Husbankens hjemmeside. Søknadsskjemaet sendes til Fræna kommune, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.

Dersom du vil ha hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet tar du kontakt med oss.


Hva skjer videre

Søknaden saksbehandles. Dersom vi trenger ytterligere informasjon tar vi kontakt med deg.  Det blir gjort administrativ vedtak.  Etter dette får du skriftlig svar om utfallet på søknaden.


Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for endelig vedtak.

 

Lover og forskrifter

Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av boliger, med mer

Retningslinjer om tilskudd til etablering i egen bolig HB 8.B.29

Kontaktinformasjon

Jorunn Smenes
E-post
Telefon 976 94 688

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide