Startlån

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner. 

Startlån tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen legger kommunen vekt på om søkeren forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig. Du skal ha benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som finnes i forhold til inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold. Du må også ha evne til å betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige økonomiske midler igjen til livsopphold.

Boligen må være i Eide kommune og må være nøktern og egnet.

 

Hva kan du få lån til?

Det kan gis lån til kjøp av bolig eller refinansiering av boliggjeld. Startlån kan også gis til utbedring og tilpassing av bolig.

Lånet gis vanligvis med 22 års nedbetalingstid. Renten følger Husbankrenten med et påslag på 0,25%.

 

Hvem kan få startlån?

  • Barnefamilier med behov for egnet og stabil bosituasjon.
  • Har lav økonomi, men forutsigbar inntekt og ikke har mulighet for å spare opp egenkapital. 
  • Førstegangsetablerere er ikke lenger en prioritert gruppe på startlån.

Du kan lese mer om hvem som kan få startlån på Husbankens hjemmeside
 

Hvordan søke startlån og etableringstilskudd?

Når du skal søke om startlån og etableringstilskudd skal du benytte elektronisk søknad (E-søknad).

Dersom du ikke kan bruke E-søknad kan du laste ned
papirversjonen av søknadsskjemaet


 

Søknaden sendes til:

Dersom du ikke søker elektronisk skal du bruke søknadsskjema som finnes på Husbankens hjemmeside. Søknadsskjemaet sendes til Eide kommune, Rådhusvegen 7, 6490 Eide. 

Dersom du vil ha hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet tar du kontakt med oss.

 

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende.

 

Hva skjer videre

Søknaden saksbehandles fortløpende. Dersom vi trenger ytterligere informasjon tar vi kontakt med deg. Det blir gjort administrativ vedtak. Etter dette får du brev om utfallet på søknaden.


 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for endelig vedtak.

 

Lover og forskrifter

Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av boliger, med mer

Retningslinjer om tilskudd til etablering i egen bolig HB 8.B.29

Kontaktinformasjon

Trude Dahle Stavik
Konsulent
E-post
Telefon 992 89 212

Bostøtte, startlån

Åpningstider

Hverdager:
09.00 - 14.00

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide