Eide barnehage sine verdier, mål og satsningsområder

Eide Barnehage sin visjon er: Barnet i fokus

 

Hovedmål 

Eide barnehage sitt hovedmål er å opptre anerkjennende ovenfor alle barn med hensikt å legge til rette for at alle skal kunne oppnå sitt fulle utviklingspotensial. Vi skal gi barn omsorg og opplevelser som bidrar til økt kreativitet og glede. Dette krever stor bruk av aktiv lytting både i barn-voksen-kommunikasjon, foreldre-personale-kommunikasjon og personalet imellom. Vi må legge til rette for at alle kan medvirke og åpne opp for meningsutveksling. Skape toveiskommunikasjon og legge vekt på barnas spontanitet. Vi må la barnet få tid til å modnes tankemessig og etter hvert komme med sine ideer til bruk i gruppa.

 

Delmål

Oppfordre barna til å snakke om opplevelsene og følelsene sine, gi barna tid. La barna få utfolde den naturlige omsorgen de har for hverandre. De store hjelper de små. Alle gjør sine ansvarsoppgaver. Alle rydder på plassen sin i gangen. Kreativitet er ilagt oss alle, på hver vår måte. Fantasi og utvikling av rollelek, rollespill, framføring for andre, bruk av mye musikk og sang. Dette er alle sider av barnehagearbeid som er med på å styrke barnas selvsikkerhet og opplevelsen av et eget positivt selvbilde. Barnet skal møtes med respekt slik at gjensidig tillit får best mulig grobunn.

 

Mål for barnegruppene og enkeltbarnet

"Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste og gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå samt gi trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger" (hentet fra Rammeplanen)

Barnet skal:

 • Føle seg trygt og trives i barnehagen.
 • Bli fortrolig med rutiner i barnehagen.
 • Utvikle kompetanse/læring både sosialt, språklig og motorisk.
 • Få treffe barn på egen alder og eget utviklingsnivå.
 • Bli møtt av anerkjennende, omsorgsfulle og seriøse voksne som viser engasjement og formidler respekt og aksept, tillit og tiltro.
 • Personalet skal være tilstede for det enkelte barn og for barnegruppa i sin helhet. Mål for personalsamarbeidet - Skape en åpen og trygg dialog basert på gjensidig respekt og raushet for hverandre
 • Legge vekt på toveiskommunikasjon på en anerkjennende måte
 • Skape et gi – og – ta – forhold utfra en positiv tankegang personalet imellom
 • Legge vekt på trivsel og godt humør
 • Skape tilhørighet til arbeidsplassen
 • Oppmuntre kreativitet og forsøke å videreutvikle den enkeltes ”godfot” I arbeidet med dette målet har vi noen hovedsatsingsområder du kan lese mer om under. 

 

Hovedsatsingsområder

Hovedsatningsområder Eide barnehage

Barns medvirkning

Ifølge barnehageloven §3, har: ” barna i barnehagen rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder.”

Medvirkning handler ikke om at alle kan få gjøre som de vil, men om å gi rom for å tenke fritt og respektere andres meninger. Dessverre blir medvirkning i mange tilfeller bare forstått som at barn skal bestemme. Det er et problem fordi når man bestemmer, blir man indirekte også ansvarliggjort, hvilket kan være uetisk sett ut fra barns forutsetninger. Medvirke kan man ikke gjøre alene; virke med kan man kun gjøre i et fellesskap (Tholin 2007).

Barn i ulike aldre gir både kroppslig og språklig uttrykk for hvordan de har det, dette er det vår jobb å registrere og ta hensyn til. I forhold til de største barna, får de komme med ønsker når det gjelder leker som skal kjøpes inn, mat som skal lages, aktiviteter, turer og div tema som skal gjennomføres. De har hver sin samling som de bestemmer over. De får vise bilder fra familien sin, leker, bøker, musikk og andre ting som opptar dem. Stor stas! Bursdagsbarna får også bestemme litt ekstra på dagen sin.

De yngste barna formidler mer sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige utbrudd, som gråt, smil og latter. Vi prøver med hjelp av disse observasjonene, å tilrettelegge dagen vår etter barnas behov. Dette være i forhold til måltider, aktiviteter, kviling og lignende. Har vi sanger, leker eller aktiviteter som vi ser vi ser fenger barna, kan vi holde fast ved disse over lengre tid. For eksempel en liten mus.

Å ta hensyn til barnas behov er noe vi har jobbet med lenge i barnehagen. Dette at Rammeplanen har tatt det med som et viktig punkt, gjør oss bare enda mer bevisste og oppmerksomme på barnas rettigheter.

Vennskap, glede og humor

Gode relasjoner barna imellom er et svært viktig mål å arbeide mot. Barna i barnehagen er små, men de danner likevel sterke bånd seg imellom. For å motvirke mobbing og utestenging i lek, arbeides det hver dag med å forebygge, legge til rette og støtte opp under positive relasjoner barna imellom. Det å ha en venn, en som venter på deg når du kommer hver morgen, betyr svært mye for hvordan et barn utvikler seg, både fysisk og psykisk. Økt selvfølelse vil gjøre barnet tryggere på seg selv og omgivelsene og en ser at trygge barn vil være mer rustet senere i livet. Sentralt i dette arbeidet er også utvikling av empati. Derfor har barnehagen stort fokus på å utvikle empatiske sider ved barna gjennom lek og samlinger.

Steg for steg er et opplegg som har mål å utvikle barnets evne til å kommunisere, omgås andre på en positiv måte og øke evnen til å takle problemer og frustrasjoner. Den grunnleggende drivkraften i steg for steg er å bygge videre på det positive barna gjør i stedet for å fokusere på det negative. Noen hovedpunkt er: empatitrening, mestring av sinne og problemløsning. Programmet er sponset av Eide helselag som har kjøpt inn materiale til oss. Humor er viktig å legge vekt på i alle hverdagssituasjoner. Her er bruk av LØFT-teknikker (det å se løsninger fremfor problemer) nyttige måter å arbeide på. IKKE UTSETT TIL I MORGEN NOE SOM KAN GLEDE DEG I DAG.

Språk, tekst og kommunikasjon

Språk er inkluderende og derfor vil vi i eide barnehage ha stort fokus på barns språkutvikling. I barnehagen er det mye kommunikasjon. Barna samhandler hele tiden, de leker sammen, de krangler sammen, de er stadig i sosial utfoldelse med hverandre og med personalet. Kommunikasjon kan skje gjennom kroppsspråk og gjennom ord. Vi snakker ofte mye mer gjennom fakter og ansiktsuttrykk enn vi gjør gjennom det vi konkret sier. Barn og voksne tolker derfor gjerne mer utfra det du gjør enn det du sier. Det er viktig å være bevisst på dette for å unngå konflikter og misforståelser. Å tolke hverandre riktig, kan ofte være en utfordring. Det kan ofte være oppklarende å sette ord på det du hører og spørre den andre om det er riktig oppfatta: mener du at…..

Alle hverdagssituasjoner i barnehagen (måltid, av-påkledning, do/ stellesituasjoner, samlingsstund etc.) er stunder da vi bruker språket svært aktivt. Vi kommuniserer med hverandre. Vi legger vekt på å gi barnet gode opplevelser og erfaringer som igjen utvikler ordforrådet til barnet. Samtaler om det vi ser og hører, det vi føler og tenker, er gjennomgående i hverdagen vår i barnehagen. Samlingsstunder inneholder mye sang, barneregler, eventyr etc. Barn og voksne har en dialog der den voksne hører barnet og omvendt. Barn må vente på tur og den voksne må ofte snu på planlagt opplegg for å komme barnet i møte.

Fokus på språkutvikling er forebyggende. Å tidlig erverve et godt språk, gir et godt grunnlag for læring og sosial utvikling. Det er viktig å stimulere til lystbetonte aktiviteter for barna. Barna tas med i språkgrupper jevnlig. Her brukes Snakkepakken og Språksprell. I tillegg har alle avdelingene tilgang på Ipader til barna. Sentralt i barns språkutvikling er høytlesning. Vi har et mål om HØYTLESING HVER DAG: Vi leser og lytter til bøker og lydbøker daglig enten i små eller store grupper. Høytlesing stimulerer passivt ordforråd og er viktig for at barna skal få kunnskap og forståelse for vårt språk.

SNAKKEPAKKEN: et godt hjelpemiddel som gir mange ideer i språkstimulering av barna. Det kan være innenfor grunnleggende grammatikk og matematikk, rim, former, motsetninger, rekkefølge, mønster, dobbeltord, overbegrep osv.

SPRÅKSPRELL: Barnas språklige bevissthet skal stimuleres. Språksprell er et godt pedagogisk opplegg til dette bruk. En øver i lytting, rim og regler, stavelsesdeling og forlydanalyse. Språksprell legger opp til systematisk og strukturert lek med språket som kan gi gode resultater og forebygge lese- og skrivevansker. Det er et pedagogisk opplegg basert på mye rim og regler. Barna leker med språket slik at de blir mer bevisst på lyd og uttalelser.

TRAS står for Tidlig Registreringer Av Språkutvikling, og er et arbeidsverktøy i forebygging av lese- og skrivevansker. Tras er et hjelpemiddel, et kartleggingsverktøy, som bevisstgjør personalet omkring barnets språkutvikling. Vi bruker Tras når vi er usikker på et barns språklige utvikling/eventuelt om vi skal sette inn tiltak. Vi vet at lese- og skrivevansker er svært arvelig. 40% arver det fra foreldre og størst er arveligheten fra far til sønn. Disse barna er risikobarn for å få lese- og skrivevansker og vi oppfordrer dere derfor om å gi oss et lite vink dersom dere vet at dere har dette i familien, slik at vi kan være ekstra obs og derved jobbe bedre for barnet.

Inkluderende barnehagemiljø

Mål: nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser

Vi skal lære barna å vise respekt for hverandre, naturen og grunnleggende verdier i samfunnet.

Gjennom arbeidet med dette satsningsområdet vil vi arbeidet med tema som vennskap, følelser, empati, inkludering, psykisk helse og mangfold. Familien, meg selv og kroppen er også temaer som inngår i arbeidet.

Vi bruker steg for steg, lek- og språkgrupper, røde og grønne tanker, kroppsspråk og samlinger som tar for seg ulike sosiale ferdigheter. Vi ønsker å være gode rollemodeller gjennom å framsnakke hverandre, synliggjøre at vi alle er verdifulle og forebygge mobbing gjennom å skape et godt barnehagemiljø for barn (barnas AML) og arbeidsmiljø for personale.

I barnehagen er Leken helt sentral. Den er selve grunnmuren i barns læring og utvikling. Derfor sier vi: «Først lek, så alt det andre etterpå». Barnets lek styrker og utvikler sosiale ferdigheter. I en barnehage skal det legges til rette for mye lek. Det pedagogiske opplegget skal gjennomsyre hele dagen og skal gi inspirasjon, lyst og glede ved det å leke. De fleste sider ved barnets utvikling stimuleres gjennom lek. Lekens utvikling følger barnets alder og modenhet. Barnet velger selv hva og hvem de vil leke med. Personalet skal følge leken, enten deltagende eller observerende, både for å forebygge konflikter og for å stimulere og videreutvikle leken. Personalet må lytte aktivt for å se barnet best mulig. Personalet skal også bistå barna med støtte i leken slik at de kan utvikle seg.

Gjennom observasjon og deltakelse skal personalet fange opp og bistå med å forebygge og avdekke uheldige samspillmønstre, og sette inn aktuelle tiltak i samarbeid med den aktuelle avdelingen og foresatte. Å beherske det å forholde seg til andre på en god måte, er av stor betydning for barnets senere livsutfoldelse, og bidrar til å forebygge mobbeatferd.

«Grønne tanker» gir glade barn: metode for å øke barnas sosiale kompetanse. PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP er et pedagogisk materiale som kan hjelpe barn og voksne å etablere et godt samspill når en skal snakke om følelser, både gode og vanskelige følelser. Det hjelper barnet til å utvikle et godt språk for følelser, både gode og vanskelige følelser. Å se andre og seg selv er vanskelig, også for voksne, men tenkebamsene RØD og GRØNN hjelper barnet med bedre å håndtere følelsene sine. se http://barnehage.salaby.no/rode-og-gronne

Barna skal lære seg å finne en venn, personalet skal framsnakke barna og gi barna lekekompetanse slik at de lettere finner en venn. Å støtte leken via positiv grensesetting, er viktig fra personalets side. Små lekegrupper og inndelte samlinger er metoder som kan være fine å ta i bruk for å fremme dette. Voksne skal være tilstede og veilede barna slik vi lærer i DUB-prosjektet om de utfordrende barna som PPT veileder oss i.

Verdier som respekt for hverandre, vise toleranse for hverandre blir viktige i arbeidet med barna. Barna skal styrkes ved å oppleve mestring og det å være verdifull i seg selv. Nye barn skal hjelpes og støttes inn i nye vennskapsrelasjoner. Lekemulighetene skal være varierte og gi barna mestring og glede i hverdagen.


 

Observasjons- og vurderingsarbeid

Det pedagogiske arbeidet vårt skal vurderes, både i personalgruppa og sammen med foreldrene. Vi bruker personal- og avdelingsmøter, samt foreldresamtaler og foreldremøter til dette. Observasjoner av det enkelte barn legges til grunn for hvorfor og hvordan vi legger opp planarbeidet. Vi observerer hvordan barnet er og har det gjennom en barnehagedag i forhold til selvstendighet og selvtillit, trygghet og trivsel, hvordan språket er, tall og begrepsforståelse, evne til konsentrasjon og det å huske fra dag til dag, hvordan barnet fungerer i samlek med andre barn, sosialt barn/voksen, i rutinesituasjoner, i fysisk utfoldelse, hvor oppmerksomt barnet er, barnets måte å uttrykke følelser på, kognitiv utvikling, musikalsk utvikling, kreativitet osv. Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra foreldre omkring arbeidet vårt. Foreldre er de som kjenner barnet sitt best. 

Kontaktinformasjon

Lena Bentzen
Enhetsleder
E-post
Telefon 71 29 68 06
Mobil 415 45 512