Kultur og familie

Enheten har ansvar for forebyggende helsetjenester som helsestasjon, svangerskapsoppfølging og skolehelsetjeneste. I tillegg har enheten ansvar for fysioterapi- og ergoterapitjenester under 18 år, frisklivssentralen, koordinende enhet, og å være veiledende i forhold til individuell plan. Tiltak for funksjonshemmede under 18 år organiseres i enheten.
 


Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapeut og ergoterapeut gir tjenester til innbyggere i alle aldersgrupper, både hjemme og i institusjon. Arbeidet innebærer ofte tett tverrfaglig samarbeid med andre (ansvarsgrupper, individuell plan, sykehjem, dagsenter, avlastningsbolig, hjemmetjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten, lege, skole, barnehager, barne– og voksenhabiliteringstjenester, PPT, NAV, hjelpemiddelsentralen mv.) og fordrer stor grad av fleksibilitet. Fysioterapi skal bidra til bedring og vedlikehold av funksjonsevne og stimulere til egenomsorg, motivasjon og mestringsevne. Ergoterapitjenester er til innbyggere som av ulike grunner har vansker med selvstendig utførelse av daglige aktiviteter, og har behov for funksjonstrening, tilrettelegging, rådgivning eller tekniske hjelpemidler.

I dag har kommunen:

  • 60% stillingsressurs fysioterapi er ansatt i hjemmetjenesten (hovedsakelig knyttet opp imot institusjonsboere.
  • 2 private avtalehjemler fysioterapi (200% stillingsressurs) knyttet opp imot voksne over 18 år og eldre som ikke bor på institusjon
  • 40 % stillingsressurs fysioterapi knyttet til barn og unge
  • 0 % ergoterapi knyttet til barn og unge

I analyse av styringsdata (2013) blir det foreslått å etablere rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteam er ikke etablert.
 

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen gir tilbud til personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Det gjennomføres både individuelle samtaler, som bygger på prinsipper for motiverende samtale, og gruppetilbud både innendørs og ute i naturen. Det er fokus på å endre tanke- og handlingsmønster. Friskliv skal bidra til livsstilsendring, sosialt miljø, bedre selvtillit, mer overskudd, aktivitetsglede og mestringsopplevelser.

Frisklivssentralen startet opp 01.03.13 og har i gjennomsnitt hatt 42.3 nye, aktive brukere pr. år siden oppstarten. I tillegg har mange brukere fortsatt deltakelse i aktivitetsgrupper etter at perioden i Frisklivssentralen er over. Tilbudene i Frisklivsentralen er: treningsgrupper med fysioterapeut to ganger i uken, Bra Mat kurs og Diabeteskurs. I tillegg minimum to individuelle veiledningsavtaler med aller brukere, og flere ved behov, kartlegging av fysisk form mm.

Tilbudet om «Aktiv på dagtid» ligger også inn under frisklivssentralen sitt budsjett da turlederne lønnes av budsjettet til frisklivssentralen og leder i Frisklivssentralen også er kontaktperson for «Aktiv på dagtid»
Ungdom og foreldre kan ta kontakt med, eller henvises til Frisklivssentralen om de ønsker det og kan benyttes seg av Frisklivssentralens tilbud dersom det passer. Alle elever i 3. og 8. klasse som bli veid og målt av helsesøster får tilbud om kontakt med frisklivssentralen dersom de ønsker det.
Frisklivssentralens budsjett har siden oppstart blitt redusert fra kr 324 000 til kr 191 000, en reduksjon på over 130 000 kroner. Det er pr. i dag kun fysioterapeut i 50 % stilling som er ansatt i Frisklivssentralen. Kommunal fysioterapeut fra Hjemmetjenesten har ikke kapasitet til å bidra med tjenester inne i Frisklivssentralen. Fysioterapistillingen i frisklivssentralen blir også brukt inn i tilbudet til barn og unge, noe som tilsvarer ca 20 % av stillingen. Det

 

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er sentral i folkehelsearbeidet som gjøres i kommunen. Det er kommunen sitt ansvar å overvåke barnas helsesituasjon ved å kartlegge utfordringer, planlegge og ved å gjennomføre tiltak som fremmer best mulig fysisk og psykisk helse. Dette blant gravide, barn og unge. Et helhetlig og helsefremmende lavterskeltilbud skal ivareta det helhetlige forebyggende og helsefremmende arbeidet, formålsparagrafen deler inn forskriften i tre led:

a) Fremme psykisk og fysisk helse
b) Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
c) Forebygge sykdom og skade.

Helsefremmende arbeid er tiltak som skal bedre forutsetningene for god helse, ta sikte på å fremme trivsel, velvære og mulighetene til å mestre utfordringer i dagliglivet. F.eks: pubertetsundervisning til alle elevene i 5.klasse. Forebyggende arbeid er tiltak som er rettet mot å redusere sykdom eller skade, risikofaktorer som bidrar til sykdom, skader eller for tidlig død. Disse deles inn i tre områder:
1. Primærforebyggende arbeid: retter seg mot alle. Eks: vaksinering mot smittsomme sykdommer, kostholdsveiledning.
2. Sekundærforebyggende arbeid: i tilfeller der problemet allerede har oppstått, skade eller sykdom foreligger. Eks: målrettet arbeid mot grupper av elever.
3. Tertiærforebyggende arbeid: retter seg mot personer som har sykdom, skade eller lyte, med sikte på å hindre forverring av eksisterende problemer, eks: koordinering av tjenester til barn og unge med psykisk eller fysisk handikap.


Individuell plan og koordinator

En individuell plan skal være et hjelpemiddel slik at brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, får et helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det opprettes en ansvarsgruppe med en koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte bruker og sikre samordning av tjenestetilbudet. Hele ansvarsgruppen har et ansvar for fremdrift i arbeidet med individuell plan og skal bidra til at tjenestetilbudet blir helhetlig og individuelt tilpasset.


Støttekontakt

En støttekontakt skal bidra til en meningsfull fritid, som kan innebære sosialt samvær og bistand til ulike fritidsaktiviteter.

 

Avlastning i heldøgnsbemannet bolig

Brukere under 18 år med et så omfattende bistandsbehov til dagliglivets gjøremål at han/hun er avhengig av tilsyn og oppfølging hele døgnet. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner, beholde sosialt nettverk og gi omsorgsyteren nødvendig ferie og fritid, slik at utmatting forhindres. Barnevern Eide kommune deltar i en felles barnevernstjeneste med Molde, Midsund og Aukra kommune, der Molde er vertskommune. Barnevernsvakt ble opprettet i 2016.

Kontaktinformasjon

Merete Egge
Avdelingsleder - Tiltak funksjonhemmede
E-post
Telefon 909 15 998

Åpningstider


Fra 1. januar 2020 vil vi bli Hustadvika kommune. Det er derfor forløpende endringer på plassering og åpningstid for de forskjellige tjenestene. 
 

Servicekontoret

Åpent hverdager mellom klokken 09.00 - 14.00. 
 

 

Helsestasjonen

Mandag: 09.00 - 15.00

Tirsdag:  09.00 - 15.00

Onsdag: 09.00 - 15.00

Torsdag: 09.00 - 15.00

Fredag: Åpent etter avtale 

 

PPT - Gjemnes, Eide og Fræna

Åpningstider er alle hverdager 08.30-15.00 
Mandag er kontorets interndag fra kl. 09.00-12.00 har vi personal og fagmøte.

 

 

TJENESTENE UNDER HAR FLYTTET TIL FRÆNA KOMMUNEHUS


Tekniske tjenester
De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder på kommunehuset i Elnesvågen.
De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

De har følgende åpningstid: 
Byggesak, geodata og oppmåling har åpent for besøk fra kl 12.00 til kl 16.00 mandag til fredag.
Andre tekniske tjenester har åpent mellom kl 08.00 og kl 16.00 mandag til fredag.


Lønn og personal
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.


Regnskapsavdelingen
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.
 

IKT
Har nå kontorsted - Fræna kommunehus.

 

 

 

Adresse

Eide kommune
Rådhusvegen 7
6490 Eide