Hjemmetjenesten

Enheten drifter tjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, kommunale utleieboliger med tjenester, omsorgsboliger og trygghetsalarmer. I tillegg gir enheten praktisk bistand, helsetjenester, forebyggende tiltak og støtte innen områdene psykisk helse og rus. Enheten er også ansvarlig for dagsenter, matombringing og hjelpemidler.

 

Tjenester i hjemmet er tiltak for å behandle sykdom, gi nødvendig praktisk bistand og opplæring, tilrettelegge for egenmestring og bidra til at alle innbyggere skal kunne bo lengst mulig i sitt eget hjem. Hjemmetjenester i Eide ytes til innbyggere i alle aldersgrupper og til målgrupper med sykdom, funksjonsnedsettelser, utviklingshemming og utfordringer innenfor områdene psykisk helse og rus. Det er utarbeidet Serviceerklæring for enheten


Hjemmehjelp:

Tjenesten innebærer praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell til de som ikke kan dra omsorg for seg selv grunnet alder, funksjonsnedsettelser eller sykdom.

 

Hjemmesykepleie:

Helse- og omsorgstjenester til personer i alle aldersgrupper med sykdom eller funksjonsnedsettelser i eget hjem.
Kreftkoordinator:
Felles for Eide og Fræna. Jobber ut mot alle aldersgrupper både barnehager, skoler, hjemmetjenesten og institusjoner. Er et bindeledd mellom kommunen og helseforetaket.
 

Fysioterapi:

Fysioterapeuten er rehabiliterings – og hjelpemiddelkontakt i kommunen, og har oppfølgingsansvar i forhold til rehabilitering av pasienter innlagt i sykehjem, og veileder ansatte i forhold til arbeidsteknikk. Fysioterapistillingen er pr. i dag en 60% stilling.
 

Matombringing

Behov for mat og drikke varierer med kjønn, alder og fysisk aktivitet. Et godt kosthold er av avgjørende betydning for helse og trivsel for alle aldersgrupper. Sykdom og ensomhet kan gi nedsatt matlyst og tygge/svelge-problemer kan gjøre det vanskelig å innta mat med normal konsistens. Matombringing er et tilbud til hjemmeboende personer som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

 

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er et tiltak for personer med sykdom eller funksjonssvikt, som av ulike grunner føler seg utrygge alene, eller fordi det kan oppstå situasjoner med behov for akutt hjelp. Alarmen formidler kontakt med helsepersonell som rykker ut hele døgnet hvis alarmen går. I disse dager oppgraderes trygghetsalarmene i tråd med kommunens strategi for velferdsteknologi.

 

Omsorgslønn

Det er mye hjelp, pleie og tilsyn som utføres i hjemmet av brukers nære pårørende. På tross av offentlige tjenester og støtteordninger, vil samfunnet være avhengige av denne typen innsats. Personer som yter særlig tyngende omsorgsarbeid kan motta omsorgslønn fra kommunen, dersom omsorgsarbeidet er av langvarig karakter og går vesentlig utover det som ansees som vanlig omsorgsarbeid.

 

Omsorgsboliger

Bjørklia og Slettatunet omsorgsboliger er tilrettelagt med livsløpsstandard for personer med store funksjonsnedsettelser. Boligene er delvis bemannet. Beboer i omsorgsbolig er å betrakte som hjemmeboende, men bor i nær tilknytning til heldøgns tilgang på tjenesteytere for å dekke sine bistandsbehov. Tjenester som ytes er tilsyn, praktisk bistand og opplæring, helsetjenester, tilrettelegging, råd og veiledning i dagliglivets gjøremål. Det inngås leiekontrakt om boforholdet, og det betales husleie. Eide kommune er eier av boligene.

 

Slettatunet dagsenter

Dagsenter for eldre skal gi brukerne deltagelse i et sosialt fellesskap med tilpassede aktiviteter, bidra til trivsel og økt mestring i hverdagen. Målgruppen er hovedsakelig eldre med redusert evne til å ta godt vare på seg selv i hjemmet. Ferdigheter kan opprettholdes og trenes på dagsenteret. Hovedmålet er å bidra til meningsfull hverdag for den enkelte som et forebyggende tiltak for å kunne utsette ressurskrevende helse- og omsorgstjenester og kunne fortsette å bo i eget hjem, samt forebygge ensomhet. Det planlagte rehabiliteringsarbeidet ved Furutoppen vil øke kapasiteten også på dagsentertilbud for eldre. Pr i dag har Slettatunet dagsenter tilbud til hjemmeboende demente en dag pr uke og 4 dager pr uke til øvrige hjemmeboende. Dagsentertilbudet avlaster pårørende som utfører et betydelig omsorgsarbeid i hjemmet.

 

Støttekontakt

En støttekontakt skal bidra til en meningsfull fritid, som kan innebære sosialt samvær og bistand

 

 


 

Kontaktinformasjon

Rute - Slettatunet
Hjemmetjenesten
Telefon 469 35 860
Rute - Bjørka
Hjemmetjenesten
Telefon 469 35 010
Rute - Eide
Hjemmetjenesten
Telefon 950 65 658
Rute - Vevang
Hjemmetjenesten
Telefon 950 65 591
Kontor
Hjemmetjenesten
Telefon 481 22 805

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune, Slettaveien 37, 6490 Eide.