Eide sykehjem

Enhetene drifter sykehjem med langtids og korttidsplasser (avlastning, rehabilitering, lindrende enhet og vurdering), fordelt på skjermet og somatiske avdelinger. 

Langtidsplasser

Tiltak for personer med behov for varig heldøgns pleie og omsorg, medisinsk behandling og tverrfaglig oppfølging.
Korttidsplasser
Er et fleksibelt helse- og omsorgstilbud som brukes til kartlegging av behov og habilitering/rehabilitering for å opprettholde funksjonsnivå og bedre livskvalitet. Målet ved korttidsopphold er at pasienten etter endt behandling kan skrives ut til hjemmet.

 

Avlastning

Brukere med et så omfattende bistandsbehov til dagliglivets gjøremål at han/hun er avhengig av tilsyn og oppfølging hele døgnet. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner, beholde sosialt nettverk og gi omsorgsyteren nødvendig ferie og fritid, slik at utmatting forhindres.

 

Lindrende enhet

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Lindring av smerter og andre plagsomme symptomer, står sentralt for å bidra til best mulig livskvalitet for pasienten og pårørende. Dagens kreftbehandling medfører at flere lever lenger med sin sykdom. Mange kreftpasienter har også andre sykdommer, som medfører komplekse behandlingsforløp. Kommunen skal sørge for en tverrfaglig arena for palliasjon og åndelig omsorg, som skal bidra til kompetanseheving innenfor feltet. Eide kommune har drevet Lindrende enhet siden 2005. Fokus har hele tiden vært kompetanseheving innen feltet til alle berørte ansatte. Implementering av Palliativ plan skal være et satsningsområde.

 

Demensteam og pårørendeskole

Demens er en samlebetegnelse på sykdommer som rammer hjernen og dens funksjoner. Eide kommune har demensteam med demenskoordinator og legeressurs. Pårørendeskole avholdes årlig i regi av demenskoordinator. Eide sykehjem, avdeling Slettatunet har egen avdeling for demente. Det er fra 2018 planlagt å dimensjonere Slettatunet for demente pasienter.

 

Produksjonskjøkken

Kjøkkenet produserer mat til sykehjemsavdelingene og hjemmeboende. Matombringing er et tilbud til hjemmeboende personer som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. Pr i dag kjøres det ut ca 600 middager pr måned i Eide kommune.

Det er utarbeidet Nasjonale Faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Sykehjemmet har gode rutiner for å fange opp pasienter i risikogruppen. Retningslinjene omfatter ikke barn og ungdom (under 18 år).
Kjøkkenet har i dag et kok / servertilbud som betyr at alle får nylaget varm mat når den serveres. Det vurderes nå om kjøkkenet har kapasitet til å levere varm mat til barnehager, Sfo og skolene.

Kontaktinformasjon

Silje Simonsen
Sentralbord
E-post
Telefon 71 29 91 82
Liv Lyngstadaas Naas
Enhetsleder - Furutoppen
E-post
Telefon 970 63 612
Sonja Langnes
Enhetsleder - Slettatunet
E-post
Telefon 469 35 650

Åpningstider

Vintertid (15. september - 14. mai)

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

 

Sommertid (15. mai til 14. september)

Mandag - fredag:
08.00 - 15.15

Adresse

Eide kommune, Slettaveien 37, 6490 Eide.