Bo- og habilitering

Bo og habilitering gir tjenester til psykisk utviklingshemmede og/eller personer med psykisk lidelse over 18 år. Tjenesten har som mål å fremme livskvalitet og gode levekår for brukerne i arbeid, fritid, opplæring, hjem og bolig, slik at hver enkelt gis mulighet til å oppnå det gode liv ut ifra egne forutsetninger.
 

Enheten er ansvarlig for tildeling av omsorgsbolig, bo- og miljøarbeidertjenester, dagtilbud, transportordning, samt brukerstyrt personlig assistent (BPA).

 

Praktisk bistand og opplæring/bo- og miljøarbeidertjenester

Personer som er avhengige av personlig assistanse i hverdagen, skal få nødvendig hjelp til å kunne leve og bo selvstendig, dra omsorg for seg selv, opprettholde ferdigheter samt forebygge sosiale, emosjonelle og helsemessige problemer.

 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA):

26 Personer med langvarig behov for nødvendige helse- og omsorgstjenester kan få innvilget tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Fra 1. januar 2015 ble dette rettighetsfestet. Rettigheten gjelder for personer under 67 år, med et tjenesteomfang på minst 25 timer pr uke, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen. Brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand skal få leve et selvstendig og aktivt liv, hvor bruker er arbeidsleder og organiserer sin egen assistentordning.

Støttekontakt

En støttekontakt skal bidra til en meningsfull fritid, som kan innebære sosialt samvær og bistand til ulike fritidsaktiviteter.

 

Eide dagsenter

Dag- og aktivitetstilbud til personer med psykisk utviklingshemming og/eller nedsatt funksjonsevne som faller utenfor annet arbeidstilbud.
 

Svanpro

Eide kommune har startet et samarbeid med Svanpro for å tilby arbeids- og aktivitetstilbud til personer som faller utenfor tiltak som forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten, og innenfor lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Arbeidet er nettopp påbegynt og har som mål å gi et allsidig og meningsfylt arbeidstilbud til denne gruppen.

Kontaktinformasjon

Leif Arild Lervik
Enhetsleder - Bo og habilitering
E-post
Telefon 480 94 429

Åpningstider

Åpningstid: Døgnåpent.

Administrasjonen har kontortid: 08.30 - 15.00

 

Adresse

Eide kommune, Slettaveien 37, 6490 Eide.